Reglementen

Huisreglement FysioBB

Indien u een fysiotherapeutische behandeling ondergaat door een van de medewerkers van FysioBB gelden de onderstaande regels:

1. Na een anamnese, een onderzoek en het vaststellen van een fysiotherapeutische diagnose zal de behandelende fysiotherapeut een behandelplan, cq zorgplan (CZ) met u bespreken.

2. In het behandelplan, cq zorgplan (CZ) zullen de volgende zaken aan de orde komen: de duur, de intensiteit, de frequentie, de inhoud van de behandelingen en de evaluatiemomenten van de behandelingen.

3. De behandelende fysiotherapeut zal in relatie tot het behandelplan, cq zorgplan (CZ) nagaan of en in welke mate de behandelingen vergoed worden door een zorgverzekeraar. Houdt u er rekening mee dat de meeste zorgverzekeraars 2 zittingen fysiotherapie berekenen indien u zonder verwijzing zich aanmeldt Voor behandeling.

4. Door het accepteren van het behandelplan, zorgplan (CZ) gaat u akkoord met het feit dat alle, niet door een zorgverzekering vergoede behandelingen, voor eigen rekening komen.

5. Alle niet door u, 24 uur van te voren, afgezegde behandelingen zullen worden berekend.

6. Bij iedere behandeling bent u verplicht de aan u verstrekte oefeningen en afsprakenkaartje mee te nemen.

7. Bij het ondergaan van een behandeling in de revalidatie/sportruimte bent u verplicht sportkleding en schone schoenen te dragen. Verder bent u verplicht om bij het gebruik van de oefenapparatuur en handdoek te gebruiken.

8. FysioBB is aangesloten bij een centrale klachtenregeling van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie.

9. Cliënten dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden te gedragen.

10. De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag ventileren te verwijderen uit het pand.

11. Daar de praktijk ook minder valide cliënten behandeld is het prijzenswaardig dat bij gebrek aan zitruimte deze personen met voorrang een zitplaats krijgen.

12. Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat let u dan op waardevolle spullen die hierin aanwezig zijn.

13. De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of buitenterrein (auto, fiets).

14. Wilt u bij parkeren van fiets of auto dit zodanig doen dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen .

15. Als u tijdens het wachten lectuur leest wilt u dit dan terugleggen als u de wachtruimte verlaat.

16.     FysioBB beschikt over een AED apparaat in haar praktijkruimte in Baambrugge alsmede in haar praktijkruimte in Almere-Buiten. Hiermee zal in de voorkomende gevallen gereanimeerd worden. Indien u principiele bezwaren heeft om gereanimeerd te worden kunt u dit kenbaar maken aan uw behandelend fysiotherapeut en/of FysioSporttrainer

17. Ingeval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.

 

Huisreglement FysioSport Baambrugge

1. Alvorens de trainingen te kunnen volgen bent u verplicht om : * een FysioSport Fitheidtest te ondergaan en * een medische screeningslijst in te vullen.

2. Vervolg FysioSport fitheidtesten zijn gratis.

3. Contributieperiodes zijn minimaal 3 maanden. Betaling geschiedt d.m.v. automatische incasso. Mogelijk is ook 9 mndn. of 1 jaar. Bij niet opzeggen uwerzijds, uiterlijk 2 weken voor het einde van de door u aangegane periode, is er een stil zwijgende verlenging voor eenzelfde periode.  Perioden lopen van  1-9 t/m 30-11 ; 1-12 t/m 28-2 ; 1-3 t/m 31-5 en 1-6 t/m 31-8

 4. Gemiste trainingen (door ziekte en/of vakantie) kunt u inhalen. Dit kan echter tot maximaal 1 maand na de periode waarin u de training heeft gemist.

5. Fysiotherapie Baambrugge stelt zich niet aansprakelijk voor beschadigingen aan, en zoekraken van, persoonlijke bezittingen.

 6. Het is verboden te roken in de training- en kleedruimtes.

7. De leden zijn verplicht aangepaste sportkleding en schoenen (géén zolen die afgeven) te dragen. Schoenen niet buiten dragen!!

8. In het belang van de algemene hygiëne en de levensduur van de apparatuur is het gebruik van een handdoek verplicht tijdens de oefeningen aan de toestellen.

 9. Leden worden met klem verzocht tijdens en na de training de gebruikte materialen netjes op te ruimen.

10. Kauwgom is verboden in de trainingsruimte.

 11. Deelneming aan trainingen en testen gebeurt op eigen risico.

12. FysioBB behoudt zich het recht voor, een lid te weigeren of het lidmaatschap in te trekken.

13. S.V.P. uw auto parkeren op het parkeerterrein naast de school [Pr. Margrietstraat].

14. FysioBB beschikt over een AED apparaat. Hiermee zal in de voorkomende gevallen gereanimeerd worden. Indien u principiele bezwaren heeft om gereanimeerd te worden kunt u dit kenbaar maken aan uw behandelend fysiotherapeut en/of FysioSporttrainer

 

Betalingsvoorwaarden  FysioBB

Uw zorgrekening
Samenwerking met Infomedics

In onze praktijk geven wij u graag alle aandacht en goede zorg. Daarom hebben wij het versturen en innen van onze rekeningen uitbesteed aan Infomedics. Infomedics is een professioneel en betrouwbaar bedrijf dat hierin is gespecialiseerd.

Uw gegevens zijn veilig

Infomedics hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacygevoelige gegevens. Het bedrijf is daarom ISO27001 gecertificeerd, net als alle dienstverleners die Infomedics inschakelt om uw rekening te kunnen maken en versturen. Deze certificering wordt elk jaar opnieuw beoordeeld en vernieuwd. Meer over privacybescherming leest u op www.infomedics.nl/privacy.

Betalingsregeling

Infomedics hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Lukt het niet om op tijd te betalen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de Servicedesk van Infomedics op 0900 – 404 94 04 (€ 0,35 per gesprek). Zij kunnen u helpen met een betalingsregeling.

NB.

Indien u, bij verhindering, uw afspraak 24 uur van te voren afzegt wordt deze niet in rekening gebracht.

 

Klachtenreglement FysioBB

Uw mening telt

Wij zijn altijd op zoek naar manieren om onze producten en dienstverlening te verbeteren. Natuurlijk staat u als patiënt daarbij centraal. Uw mening is dan ook erg belangrijk voor ons. Heeft u een suggestie om onze service- en dienstverlening te verbeteren? Dan horen we dat graag van u.

U heeft een klacht, wat nu?

Vervelend dat u een klacht heeft. Wij vinden het belangrijk van u te horen als u niet tevreden bent. Bespreek de klacht dan met uw therapeut. Wij nemen een klacht altijd serieus en gaan direct aan de slag om uw klacht samen met u op te lossen. Komen we er samen niet uit, dan kunt u hier lezen wat u vervolgens kunt doen.

Meer informatie

Voor meer informatie over behandelingen, kwaliteit, klachten en kosten:

https://www.defysiotherapeut.com/de-fysiotherapeut/kwaliteit

Klachtenreglement FysioBB FooTTotaal

FysioFooTTotaal is als praktijk aangesloten bij de klachtenregeling van Stichting LOOP. Verder vallen alle registerpodologen inclusief verbijzonderingen onder dit klachtenreglement. Klik voor meer informatie op onderstaande link

 

PrivacyWetgeving FysioBB

Informatie over privacywetgeving en het omgaan met persoonsgegevens

Inleiding

Op 25-05-2018 is de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden.

Hiermee werd de Europese Richtlijn over persoonsgegevens in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd. De Wet Persoonsregistratie (WPR) is hierbij komen te vervallen.

Hieronder wordt in hoofdlijnen ingegaan op de gevolgen van deze wet voor de verwerking van persoonsgegevens voor fysiotherapeuten.

Verwerking van persoonsgegevens

Het centrale begrip in de AVG is de verwerking van persoonsgegevens. Dit omvat het:

 • verzamelen, vastleggen, ordenen
 • bewaren, bijwerken, wijzigen
 • opvragen, gebruiken, raadplegen
 • verstrekken, verspreiden
 • samenbrengen
 • afschermen, uitwissen, vernietigen van gegevens van identificeerbare, natuurlijke personen (in de nieuwe wet aangeduid als betrokkenen).

De AVG brengt in de eerste plaats verplichtingen met zich mee voor de verantwoordelijke, dat is degene die formeel/juridisch de bevoegdheid heeft om te bepalen dat er persoonsgegevens worden verwerkt en met welk doel dat gebeurt. Bij vrijgevestigde fysiotherapeuten zal dit in de solopraktijk en de praktijk met één werkgever en een of meerdere medewerkers altijd de vrijgevestigde fysiotherapeut zelf zijn. Wie de verantwoordelijke is in een maatschap van fysiotherapeuten, hangt direct samen met het maatschapscontract waarin de taken en bevoegdheden geregeld zijn. In veel gevallen zal dat de verantwoordelijkheid zijn van ‘de maatschap’.In een instelling is er meestal sprake van medeverantwoordelijken, zoals bijvoorbeeld het hoofd van de afdeling, en heeft de directie of de Raad van Toezicht meestal de eindverantwoordelijkheid voor het beheer en het instandhouden van het informatienetwerk en de gegevensbestanden.

Algemene regels bij het verwerken van persoonsgegevens

De AVG kent een aantal algemene regels, die iedere verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens moet naleven.

 • Een verwerking van persoonsgegevens moet behoorlijk en zorgvuldig en in overeenstemming zijn met de AVG.
 • Persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt in het kader van een welbepaald en duidelijk omschreven doel. Dit doel moet al voorafgaand aan de verwerking (dus voordat met het verzamelen van gegevens wordt aangevangen) zijn bepaald.
 • Persoonsgegevens mogen alleen worden verzameld als dit gebeurt op basis van één van de volgende grondslagen:
 1. er is ondubbelzinnig toestemming van de betrokkene;
 2. de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waar de betrokkene partij bij is;
 3. de verwerking is noodzakelijk om een wettelijke plicht na te komen;
 4. de verwerking is noodzakelijk ter vrijwaring van een vitaal belang;
 5. de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een publiekrechtelijke taak;
 6. de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang (bijvoorbeeld een goede bedrijfsvoering
 • De verwerking van de gegevens mag niet in strijd zijn met het doel waarvoor deze gegevens oorspronkelijk verzameld zijn (m.a.w. gegevens mogen worden gebruikt voor een ander doel dan waarvoor zij zijn verzameld, zolang dat andere doel maar verenigbaar is met het oorspronkelijke doel).
 • De verwerking van persoonsgegevens moet niet bovenmatig, maar wel toereikend en ter zake dienend zijn.
 • De verwerkte gegevens moeten juist en nauwkeurig zijn.
 • De gegevens moeten niet langer dan noodzakelijk worden bewaard in een vorm die herleidbaar is naar personen.

Deze regels zijn algemeen geformuleerd en de bedoeling is dat hieraan per sector en afhankelijk van de omstandigheden nader invulling wordt gegeven. Voor wat betreft de relatie fysiotherapeut – patiënt is deze concretere invulling voor een groot deel al te vinden in de Wet op de Geneeskundige

Behandelingsovereenkomst (WGBO). De bepalingen die hier zijn opgenomen over onder meer:

 • de inrichting van patiëntendossiers;
 • het recht van de patiënt op inzage van zijn dossier;
 • vernietiging van dossiers;
 • bewaartermijn van dossiers;
 • verstrekking van gegevens aan personen die rechtstreeks bij de behandeling betrokken zijn respectievelijk vervangers;

Meldingsplicht

Evenals onder de WPR geldt in de AVP als uitgangspunt dat verwerkingen van persoonsgegevens moeten worden gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (voorheen: de Registratiekamer). Het in de WPR gehanteerde onderscheid tussen private en (semi) publieke sectoren is vervallen. Daarmee is ook de verplichting voor fysiotherapeuten om een privacy

reglement op te stellen vervallen. Alle sectoren vallen nu in principe onder de meldingsplicht.

Op grond van het Vrijstellingsbesluit (AVG) geldt een uitzondering op deze meldingsplicht voor een groot aantal veelvoorkomende en algemeen bekende verwerkingen van persoonsgegevens.

Fysiotherapeuten hoeven hun patiëntenadministratie niet bij het College te melden als zij voldoen aan de volgende voorwaarden.

 1. De verwerking van patiëntgegevens gebeurt slechts voor
  • de beroepsuitoefening als fysiotherapeuthet berekenen, vastleggen en innen van de vergoeding voor de behandeling, waaronder het uitbesteden aan derden van vorderingen
  • het behandelen van geschillen en het laten uitoefenen van accountantscontrole
  • het verrichten van wetenschappelijk of statistisch onderzoek
 1. De verwerking van persoonsgegevens bevat geen andere gegevens dan
  • naam, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer of andere communicatiegegevens, bank- en girorekening van de betrokken patiënten
  • een administratienummer;
  • bij minderjarige patiënten: gegevens van ouders, verzorgers, etc
  • eventueel gegevens van familieleden of anderen, die worden ingelicht over de gezondheidstoestand van de patiënt (dit kan overigens alleen met toestemming van de patiënt);
  • gegevens over de gezondheidstoestand van de patiënt, en bij erfelijke aandoeningen, zijn of haar familieleden;
  • gegevens over de gevolgde en te volgen behandeling, alsmede de verstrekte medicamenten of voorzieningen;
  • gegevens over het berekenen, vastleggen en innen van vergoedingen;
  • gegevens over de verzekering;
  • andere gegevens noodzakelijk met het oog op de beroepsuitoefening.
 1. De persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan
 • degene die rechtstreeks betrokken is bij de uitvoering van de behandeling van de patiënt (voorzover noodzakelijk);
 • degene die optreedt als vervanger van de verantwoordelijke (voor zover noodzakelijk);
 • zorgverzekeraars, voor zover noodzakelijk met het oog op verplichtingen uit de verzekeringsovereenkomst;
 • onderzoekers als bedoeld in artikel 7.458 BW (WGBO);
 • derden die belast zij met het innen van vorderingen, voor zover de verstrekking daarvoor noodzakelijk is en geen medische gegevens bevat.4. De persoonsgegevens moeten worden verwijderd nadat de wettelijke bewaartermijn is verstreken (op basis van de WGBO is deze termijn in ieder geval 10 jaar. Opmerking 01-01-05: De Ministerraad heeft het wetsvoorstel aangenomen dat de termijn wordt verlengd van 10 naar 15 jaar. Het gaat hier om een voorlopige maatregel in afwachting van besluitvorming over voorstellen die door de Gezondheidsraad zijn gedaan.)

In principe is het dus niet uitgesloten dat fysiotherapeuten bijvoorbeeld meer gegevens vastleggen dan hierboven omschreven. In dat geval zal de verwerking van de persoonsgegevens moeten worden gemeld bij het College.

In de meeste gevallen zal er voor de fysiotherapeuten in de vrijgevestigde praktijk geen meldingsplicht meer zijn.

Wordt samen met andere disciplines een bestand gevormd, of is het bestand toegankelijk voor gebruikers binnen een groter samenwerkingsverband (bijvoorbeeld een gezondheidscentrum of een ziekenhuis), dan kan meestal niet meer worden gesproken van ‘voldoende transparantie’ van de gegevensverwerking voor de patiënt. Dan geldt wél de meldingsplicht bij het College Bescherming Persoonsgegevens (voorheen: de Registratiekamer) voor de ‘verantwoordelijke’.

Bijzondere gegevens

De WBP kent een afzonderlijk regime voor zogenoemde ‘bijzondere gegevens’ (gevoelige gegevens onder de WPR). Bijzondere gegevens zijn onder meer gegevens met betrekking tot iemandsgodsdienst, ras, politieke gezindheid, gezondheid, etc. Het is verboden der gelijke gegevens te verwerken, tenzij dit uitdrukkelijk door de wet is toegestaan.

Gegevens over iemands gezondheid (let op: dit begrip is ruimer dan het in de WPR gehanteerde begrip “gegevens van medische aard”) mogen uitsluitend onder bepaalde voorwaarden worden verwerkt door een aantal specifiek omschreven groepen. Een van deze groepen zijn hulpverleners voor gezondheidszorg, waaronder fysiotherapeuten. Zij mogen dus gegevens over iemands gezondheid verwerken, echter uitsluitend voor zover dat noodzakelijk is met het oog op:

 • een goede behandeling van de betrokkene;
 • het beheer van de beroepspraktijk.

De wetgever legt deze bepaling beperkt uit. Bedoeld worden verwerkingen die noodzakelijk zijn voor het waarborgen van de kwaliteit van de verleende zorg en verwerkingen die rechtstreeks verband houden met de betaling van de rekeningen voor de behandelingen.

Fysiotherapeuten mogen andere gevoelige gegevens verwerken, bijvoorbeeld over iemands ras, uitsluitend voor zover dit noodzakelijk is met het oog op een goede behandeling.

De wet schrijft voor dat de gegevens betreffende iemands gezondheid alleen mogen worden verwerkt door personen, die vanwege hun beroep (Wet BIG) of wettelijk voorschrift, of volgens een overeenkomst tot geheimhouding zijn verplicht.

Voor alle volledigheid wordt hier nog op gemerkt dat het verbod om gegevens over iemands gezondheid te verwerken vervalt, als de verwerking plaatsvindt met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

Informatieplicht

Een van de kernpunten van de WBP is dat degene wiens gegevens worden verwerkt, moet kunnen nagaan wat er met die gegevens gebeurt. In dit kader bevat de WBP een uitgebreide regeling over informatieverstrekking door de verantwoordelijke aan de betrokkene.

In principe moet de verantwoordelijke een betrokkene altijd informeren over de gegevensverwerking, tenzij deze hiervan al op de hoogte is (let op: het vermoeden dat iemand op de hoogte is of redelijkerwijs had kunnen zijn, is niet voldoende. De WBP is op dit punt strenger dan de WPR).

De verantwoordelijke moet de betrokkene informeren over zijn identiteit (dus wie de verantwoordelijke is en welke functie hij heeft) en de doeleinden van de gegevensverwerking. Onder omstandigheden kan het vereist zijn meer gedetailleerde informatie te verstrekken. Dit hangt onder meer af van de aard van de gegevens, de omstandigheden waaronder deze verkregen zijn en het gebruik dat daarvan wordt gemaakt. Over het algemeen geldt: des te gevoeliger de gegevens, des te groter de noodzaak tot gedetailleerde informatieverstrekking.

Het tijdstip waarop de informatie moet worden verstrekt is afhankelijk van de wijze waarop de gegevens worden verkregen. Als de gegevens van de betrokkene zelf worden verkregen (wat bij een bezoek aan de fysiotherapeut waarschijnlijk vaak zo zal zijn), moet de informatieverstrekking daarvóór (voorafgaand aan die verkrijging) plaatsvinden. Als de gegevens via een andere weg, dus buiten de betrokkene om worden verkregen, moet de betrokkene in principe worden geïnformeerd op het moment waarop de verantwoordelijke de gegevens vastlegt.

Gezien het gewicht dat de informatieplicht heeft gekregen in de WBP adviseren wij de fysiotherapeut schriftelijk vast te leggen dat de patiënt is geïnformeerd.

Zelfregulering

De WBP biedt een aantal mogelijkheden tot zelfregulering. Evenals onder de WPR het geval was kunnen organisaties gedragscodes opstellen en deze door het College laten goedkeuren.

Nieuw is de functionaris voor gegevensbescherming, die bedrijven, branche- of koepel -organisaties kunnen aanstellen. Deze functionaris is een soort interne toezichthouder, die erop toeziet dat persoonsgegevens op rechtmatige wijze worden verwerkt. Als een functionaris voor gegevensbescherming overeenkomstig de wettelijke voorschriften is benoemd, kan de verplichte

melding van gegevensverwerking plaatsvinden bij de functionaris, in plaats van bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

De reglementplicht is, zoals al opgemerkt, vervallen. Het staat iedere verantwoordelijke vrij op vrijwillige basis een privacy reglement te hanteren.

Overige bepalingen

De WBP bevat voor het overige onder meer bepalingen ten aanzien van

 • direct marketing;
 • bewerking van persoonsgegevens door derden in opdracht of ten behoeve van de verantwoordelijke;
 • toezicht;
 • sancties;
 • gegevensverkeer met landen buiten de Europese Unie.

Overgangsregeling

Gegevensverwerkingen die al plaatsvinden op het moment dat de WBP in werking treedt, moeten vóór 1 september 2002 (opnieuw) bij het College Bescherming Persoonsgegevens worden gemeld en, zo nodig, in overeenstemming worden gebracht met de WBP. Dit geldt uiteraard niet voor verwerkingen die op grond van het Vrijstellingsbesluit zijn vrijgesteld. Aangezien het Vrijstellingenbesluit voor de meeste fysiotherapeuten geldt (zie pagina 3) zullen de meeste fysiotherapeuten geen gegevensverwerkingen hoeven te melden. Verwerkingen die plaatsvinden na inwerkingtreding van de WBP moeten in principe meteen aan de voorwaarden van die wet voldoen.

 

Manuele therapie bij nekklachten

De manueel therapeut
Een manueel therapeut is een fysiotherapeut die na zijn opleiding fysiotherapie een
opleiding manuele therapie heeft gevolgd. Daarmee heeft hij een verdieping van
kennis opgedaan over het bewegen van het lichaam en in het bijzonder van de
wervelkolom. Door zijn gespecialiseerde opleiding is de manueel therapeut
uitstekend in staat om de mogelijke oorzaak van je nekklachten te beoordelen. Zo
kan hij voor iedere persoon een oplossing op maat voorstellen.
Wanneer ga je naar een manueel therapeut bij nekklachten?
Klachten die een manueel therapeut kan behandelen zijn:
– hoofd- en nekpijn in combinatie met stijfheid van de wervelkolom;
– nek- en schouderklachten met uitstraling naar de arm(en);
– duizeligheid bij het bewegen van de nek;
– kaakklachten in combinatie met nekklachten;
Behandeling: effectieve therapie
Het doel van manuele therapie is het beter laten functioneren van de gewrichten en
het goed laten gebruiken van je spieren om je houding en bewegingen te verbeteren.
Hiervoor gebruikt de manueel therapeut een aantal specifieke technieken.
Mobiliseren en manipuleren zijn twee effectieve behandelmethoden ter verlichting en
voorkoming van pijn in rug en nek. Mobiliseren kan worden omschreven als het met
de hand uitoefenen van druk om zo de afzonderlijke gewrichten in beweging te
brengen. Manipuleren is een beheerste en snelle beweging van een gewricht, vaak
gepaard gaand met een “hoorbare en/of voelbare klik”. Mobilisaties zijn even effectief
gebleken als manipulaties.
De effecten van manuele therapie zijn vaak direct merkbaar: je voelt een verbetering
van de bewegingsvrijheid en een afname van de pijn. Het behandelprogramma van
de manueel therapeut bestaat verder uit het geven van goede instructies, adviezen,
begeleiding en inzicht in gezond bewegen.
Intake: snel duidelijkheid
Na een eerste screening bestaat je eerste afspraak uit twee onderdelen: een
vraaggesprek en een lichamelijk onderzoek. In het gesprek stelt de manueel
therapeut vragen over je klachten; bijvoorbeeld hoe ze ontstaan zijn en wanneer ze
toenemen of verminderen. Daarna volgt een lichamelijk onderzoek, waarbij de
manueel therapeut je houding en bewegingen beoordeelt en je nek en aangrenzende
gewrichten onderzoekt. Zo wordt vastgesteld wat mogelijke oorzaken van je klachten
zijn. Samen met jou beslist de manueel therapeut of manuele therapie zinvol is.

Is dat het geval, dan bespreekt de manueel therapeut de aanpak voor de verdere
behandeling. Zo heb je dus meteen na de eerste afspraak duidelijkheid over het
vervolg. Manueel therapeuten geven je te allen tijde het recht om af te zien van de
voorgestelde behandeling.
Onderzoek voorafgaand aan het manipuleren van de nek
Voorafgaand aan het manipuleren van de nek zal de manueel therapeut
onderzoeken of er mogelijk sprake is van een verhoogd risico op complicaties.
Wanneer de manueel therapeut enige aanwijzing heeft dat er sprake is van een
verhoogd risico, dan zal hij het toepassen van manipulaties als therapievorm van je
nek geheel afraden. Het onderzoek kan de risico’s van manipuleren echter niet
geheel uitsluiten.
Mogelijke complicaties
Onderzoek toont aan dat in zeer zeldzame gevallen* na het manipuleren van de nek
ernstige complicaties optreden, zoals beschadiging van bloedvaten, met het
eventuele risico op een beroerte of zelfs overlijden. Met name met het maken van
bewegingen hoog in de nek worden deze zeldzame negatieve bij- en nawerkingen
gerapporteerd. Ook bestaat er een geringe kans op beschadiging van de zenuwen,
botten, spieren of bindweefsel. Het manipuleren van de nek kan ook enige druk op
de armzenuwen veroorzaken.
Manueel therapeuten zijn opgeleid om te weten waar en wanneer zij de techniek van
het manipuleren kunnen toepassen. Zij zijn deskundig in het veilig en effectief
toepassen van deze technieken. Als er ook maar de geringste aanwijzing is dat je
risico loopt, zal de manueel therapeut andere behandeltechnieken voorstellen zoals
bijvoorbeeld mobilisaties.
* De kans op ernstige complicaties wordt geschat tussen de 1/50.000 tot
1/5,8 miljoen manipulaties.